Sverige är ett globalt sett välmående land med hög teknologisk standard. Vi är vana att kunna göra saker digitalt i allt större utsträckning och mer och mer saker konverteras till digitalt. De digitala utbildningsplattformarna växer och fler och fler företag anammar tekniken. Men vissa utbildningar går inte hävdar många.

Att träna första Hjälpen innebär att man i grupper om max 12 personer per instruktör går en utbildning som är uppdelad i olika moment. Man tränar i första momentet HLR (hjärt & lungräddning) som innefattar genomgång av hjärtstartare, stabilt sidoläge samt Luftvägsstopp. Detta är en utbildning som normalt tar ca 2 h i anspråk. I det andra momentet tränar man på L-ABC samt de vanligaste sjuk och olycksfallen som kan uppstå i vardagslivet. Denna delen tar också ca 2 h. Så totalt har vi en utbildning som tar ca 4 h.
Normalt sett tränas detta ute hos företagen, där instruktören anländer och iordningställer ett rum och man avsätter den tiden som behövs.

Varför det är viktigt att snabbt utöva HLR & Första Hjälpen

Men måste man träna Första Hjälpen då? Vi har ju ambulanser mm som funkar utmärkt i det här landet.

Jo vi kan tycka att vi har en bra sjukvård och bra ambulansmöjligheter. Men vi måste tänka på en sak. Det tar tid för dom att komma fram. Hur långt tid det tar beror på var du bor. Ju mer ut på landet du bor ju längre kommer det att ta. Och i vissa fall pratar vi inte minuter utan sekunder där just din kunskap kan vara skillnaden mellan att någon överlever eller dör. Denna någon kan vara någon som är väldigt värdefull för dig. En dotter eller son, en mor eller far, någon man älskar gränslöst. Någon som rycks från dig för att du inte kunde första hjälpen.

Det är varje individs ansvar att själv se till att ha tillräckliga kunskaper.

HLR-skane-utbilda-forsta-hjalpen-online-distans

Vad säger arbetsmiljölagen om Första hjälpen?

Däremot så gäller inte det i arbetslivet. För i arbetslivet gäller arbetsmiljölagen och i den står det tydligt att varje arbetsgivare har en skyldighet att tillgodose att tillräckligt många är utbildade i första hjälpen. Lagen i fråga heter AFS 1997:7 ”Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter om Första Hjälpen och krisstöd.

1 § Dessa föreskrifter gäller all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). För den som ensam eller tillsammans med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd gäller dock endast bestämmelserna i 810§§.

2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter

  1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling,
  2. de åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl. samt
  3. de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

6 § Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

Det här är bara ett par av många paragrafer som är viktiga att kunna när det kommer till första Hjälpen. Vill ni läsa hela så finns den här: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/forsta-hjalpen-och-krisstod-foreskrifter-afs1999-7.pdf

Ett helt fungerande och heltäckande digital Första Hjälpen utbildning.

Men vad hade det med det digitala att göra då? Jo, hittills har det varit enbart fysiska utbildningar som funnits i detta för att göra det heltäckande. Det har funnits enstaka videoklipp och förkortade utbildningar men inget som varit heltäckande i form av att följa de riktlinjer som finns för utbildningen.

Under våren så drog ett virus över hela världen och stängde ner stora delar av vårt samhälle. Folksamlingar över 50 personer förbjöds och många företag tog till ännu större steg. Det skulle jobbas hemifrån i största möjliga mån. Man skulle hålla större avstånd än normalt. Man fick inte hålla möten överhuvudtaget om dom inte var för verksamheten absolut nödvändiga och inga utomstående fick komma på besök. Alla utbildningar skjuts på framtiden.

Det innebär ju inte att olyckor slutar hända. Det är fortfarande i snitt 12 personer om dagen som drabbas av plötsligt hjärtstillestånd. Det är fortfarande nästan 90 personer om dagen som drabbas av hjärtinfarkt. Det sker trafikolyckor och allt annat utöver viruset som belastat vår sjukvård. Vår insats i de första akuta minuterna är fortfarande lika viktiga. Med en stor skillnad. Kunskaperna fräschas inte upp.

HLR Skåne leder den digitala utvecklingen.

HLR-Skane-digital-forsta-hjalpen-utbildning

VI på HLR Skåne tog tidigt i Pandemin initiativet att digitalisera Första Hjälpen utbildningen för vi anser att behovet av utbildning fortfarande är lika stort om inte ännu större nu i pandemitider.

Det har vi gjort genom att spela in videos där vi går igenom alla olika moment som om vi stod framför er.

Vi har delat upp utbildningen i 4 moduler och totalt innehåller utbildningen 21 videos.

Modul 1
HLR

Modul 2
L-ABC

Modul 3
Vanliga Sjuk/olycksfall

Modul 4
Examinering

Varje person som går utbildningen får en egen inloggning och får tillgång till plattformen i 3 månader. Det gör att man har gott om tid att gå utbildningen i sin egen takt och att man också kan gå tillbaka och lyssna igen. En av dom stora skillnaderna just mot den fysiska utbildningen där allt sker under 4 h och det blir väldigt mycket korvstoppning.

För att du ska bli godkänd så måste du klara av slutprovet och ha minst 12 av 15 rätt. När det är uppnått så kommer du få ett certifikat på genomgången utbildning.

För att helt uppfylla Svenska HLR-Rådets riktlinjer så ska ett fysiskt prov göras också där man tränar Kompressioner, inblåsningar, stabilt sidoläge samt luftvägstopp.

HLR-skane-Henrik-digital-online-Forsta-Hjalpen-utbildning

Fördelen med det digitala online Första Hjälpen utbildningen.

Som det har varit fram till nu så måste företagen avbryta den dagliga verksamheten under minst 4 timmar för att kunna gå en första hjälpen utbildning. Detta kan max 12 personer göra åt gången.

Genom att gå en digital utbildning så kan man betydligt bättre anpassa när personalen ska gå denna utbildning. Man får tillgång till plattformen under 3 månader och den tar totalt 3 timmar att gå igenom. När den är klar så gör man det fysiska momentet. Där behöver man avsätta ca 45 minuter istället. Det blir helt enkelt enklare då de flesta företag har någon form av stopptid eller andra tillfällen där man då kan göra sin utbildning istället.

En annan fördel är att man kan låta hela företaget gå utbildningen. För du vet aldrig när olyckan är framme och kunskapen du besitter kan avgöra om någon överlever eller ej.

Dela denna artikel och hjälp att fler får utbilda sig.

Har du några frågor, så kan du fylla i formuläret här.