Vi jobbar primärt med 2 olika utbildningar.
Är det något du undrar även, så kan du ringa oss på 0732-044999

1. HLR-Utbildning

HLR-Utbildning-dockor-redo-skane

Här får du lära dig att vad som kännetecknar ett hjärtstillestånd och hur du ger Hjärt och lungräddning. Efter genomgången utbildning så ska du kunna:

 • Utföra medvetande och andningskontroll
 • Utföra kompressioner och inblåsningar
 • Använda en hjärtstartare
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Utföra åtgärder vid ett luftvägstopp

Tidsåtgång ca 2 h

Intresserad? Boka Utbildningen här

2. Första hjälpen utbildning ( inkluderar HLR-utbildningen)

HLR-Utbildning-forsta-hjalpen-dockor-redo-skane

Vi går igenom teori och praktik grundligt enligt ovan. Första hjälpen delen är teoretisk och vi går igenom L-ABC samt dom vanligaste sjuk/olycksfall och vilka symptom ni ska titta efter samt hur ni ska agera.

Vi visar hur du lägger tryckförband samt hur du använder vissa andra produkter som underlättar vid skada. Efter genomgången utbildning ska du kunna:

 • Utföra medvetande och andningskontroll
 • Utföra kompressioner och inblåsningar
 • Använda en hjärtstartare
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Utföra åtgärder vid ett luftvägstopp
 • Vad som innefattas i L-ABC och vad du ska göra
 • Känna igen en Stroke
 • Känna igen en Hjärtinfarkt
 • Hantera Brännskador
 • Hantera allergiska reaktioner
 • Hantera Epilepsianfall/krampanfall
 • Hantera Diabetes
 • Hantera Benbrott
 • Hantera Fallolyckor
 • Hantera Ögonskador

Tidsåtgång ca 4 h

Intresserad? Boka Utbildningen här

Båda dessa utbildningar följer Svenska HLR-Rådets rekommendationer och uppfyller Arbetsmiljölagens krav på Första Hjälpen-utbildning.

Visste du förresten att alla företag som har anställd personal som inte är familjemedlem har en skyldighet att se till att personalen är utbildad i första hjälpen och ha en handlingsplan inför eventuell olycka?

På länken nedan kan du läsa hela skrivelsen men i korthet så innebär det att arbetsgivaren måste se till att tillräckligt många är utbildade i första hjälpen och att det tränas regelbundet. Företaget har också en skyldighet att beroende på verksamhetens art se till att det finns förbandsmaterial, ögonskölj, brännskadegel mm på plats och att det är väl skyltat.

Svenska HLR Rådet rekommenderar att det tränas minst en gång om året och vår rekommendation är att det absolut inte bör gå mer än 2 år mellan tillfällena. Detta för att hålla det aktuellt och ha det sittande i ryggmärgen när det väl händer något.

Vill ni ha hjälp att utforma en handlingsplan så hjälper vi naturligtvis till med det också.

” Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18§ arbetsmiljöförord- ningen (SFS 1977:1166) följande föreskrifter1).

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller all verksamhet som omfattas av arbetsmiljö- lagen (SFS 1977:1160). För den som ensam eller tillsammans med famil- jemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd gäller dock en- dast bestämmelserna i 8–10§§.

Definitioner

2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter

1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kropps- funktioner eller hindra vidare skadeutveckling,
2. de åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vid- tas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl. samt

3. de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Kontakta oss för mer info