Vikten av att ta en första hjälpen utbildning: En skyldighet enligt AFS 1999:7 och Arbetsmiljölagen

Första hjälpen är kunskap som kan vara skillnaden mellan liv och död i nödsituationer. Att vara förberedd och kunna agera snabbt och korrekt är avgörande. Därför är det av yttersta vikt att företag och organisationer prioriterar att deras anställda har den nödvändiga kunskapen och färdigheterna i första hjälpen.

Vad som faktiskt ingår i en Första Hjälpen utbildning kan du läsa mer om här: https://hlrskane.se/forsta-hjalpen-utbildning/

I detta inlägg kommer vi att utforska vikten av att delta i en första hjälpen kurs med hänvisning till Arbetsmiljölagen och AFS 1999:7.

 

Arbetsmiljölagen och AFS 1999:7

Arbetsmiljölagen är en central lagstiftning som reglerar arbetsmiljön i Sverige. Dess syfte är att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. En viktig del av detta är att företag och organisationer ska vidta åtgärder för att förebygga och hantera olyckor och akuta situationer på arbetsplatsen.

AFS 1999:7 är en föreskrift som specificerar kraven på första hjälpen och utbildning i detta för arbetsgivare och arbetstagare. Den slår fast att arbetsgivare är skyldiga att se till att det finns tillgänglig första hjälpen och att personalen är utbildad för att kunna utföra den i händelse av en olycka eller nödsituation.

Här anser jag det också viktigt att poängtera att enbart en HLR utbildning är inte tillräcklig första hjälpen utbildning på en arbetsplats. Missförstå mig inte, HLR är livsavgörande men kunskapsbehovet på en arbetsplats är större.

 

Första Hjälpen: En livsviktig kompetens

Att vara väl insatt i första hjälpen är inte bara en laglig skyldighet, det är också en moralisk och etisk skyldighet. Att kunna erbjuda hjälp och stöd i en nödsituation kan vara avgörande för en skadads överlevnad och återhämtning.

Vid hjärtstopp, allvarliga skador eller andra akuta situationer är det ofta tid som är den avgörande faktorn. Snabb och korrekt första hjälp kan göra skillnaden mellan liv och död. Att vänta på professionell medicinsk hjälp kan ibland ta för lång tid, särskilt om olyckan inträffar på en avlägsen plats eller under ogynnsamma förhållanden. Således har vi inte tid at när olyckan hänt börja fundera på hur var det nu vi gjorde i olika situationer utan kunskapen måste komma snabbt

 

Trygghet på Arbetsplatsen

För de anställda skapar kunskapen om första hjälpen en känsla av trygghet på arbetsplatsen. De vet att om en olycka skulle inträffa finns det kompetent personal som kan agera snabbt och effektivt. Detta kan minska stress och oro, och främja en positiv arbetsmiljö. En arbetsgivare som prioriterar första hjälpen visar också att de bryr sig om sina anställdas välbefinnande. Detta kan stärka företagets image och skapa lojalitet bland personalen.

 

Första Hjälpen: En investerad tid som lönar sig

Att delta i en första hjälpen kurs ska inte bara ses som en laglig skyldighet, det är en investering i säkerheten och välbefinnandet hos både anställda och arbetsplatsen som helhet. Denna utbildning ger kunskap och färdigheter som kan vara avgörande i en nödsituation. Med våra digitala och hybridutbildnigar så finns idag möjligheten att maximera lärande och tidsåtgång på ett effektivt sätt för att få en bra ekonomi i utbildningarna. Du kan läsa mer om den digitala utbilndingen här: https://hlrskane.se/digital-utbildning/

Något vi heller inte ska glömma är att många olyckor händer hemma och även om det inte är arbetsgivarens ansvar så påverkas arbetsplatsen positivt genom att er personal får utbildning på jobbet och man främjar en snabbare återgång

 

Sammanfattning

En första hjälpen kurs är mer än bara en kurs – det är en skyldighet enligt Arbetsmiljölagen och AFS 1999:7, och en viktig kompetens som kan rädda liv. Genom att investera i första hjälpen utbildning visar arbetsgivare att de prioriterar säkerheten och välbefinnandet hos sina anställda. Det är en investering som lönar sig i form av trygghet och förtroende på arbetsplatsen. Så låt oss alla ta ansvar och se till att vi är rustade att agera i en nödsituation genom att ta en första hjälpen kurs. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

Har du några frågor, så kan du fylla i formuläret här.